บทคัดย่อ

- รูปแบบการจัดการความรู้จากงานวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ   (ดร.ฬิฏา  สมบูรณ์ 2557)

- รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ด้านการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ของบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณะสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์  (ดร.ภคิน  ไชยช่วย 2557)

การพัฒนารูปแบบแกนนำยุวสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมในโรงเรียนมัธยมศึกษา   (ดร.พงศกร  พิมพะนิตย์ 2557)

โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของคุณภาพการศึกษาพยาบาลไทย : การสังเคราะห์งานวิจัยด้วยการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง อภิมาน (MASEM) (ดร.กุลธิดา กุลประฑีปัญญา 2557)

การวิจัยและพัฒนาชุดการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (ดร.จามรี เชื้อชัย 2558 )

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน เพื่อพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประเภทวิชาเกษตรกรรม สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ดร.สุพินญา คำขจร 2558 )

การพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ดร.ดนุภัค เชาว์ศรีกุล 2558 )

การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับของปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนประถมศึกษา (ดร.ศักดิ์สิทธิ์ สุภสร 2558 )

การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพหุระดับของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการเครือข่ายประชาธิปไตยในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.เจษฎากร รัตนพันธ์ 2558 )

การวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินการคิดสาหรับครูระดับประถมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.วิหาญ พละพร 2558 )

รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพหุระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคะแนนพัฒนาการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. (ดร.กอบชัย โพธินาแค 2559 )

การวิจัยและพัฒนารูปแบบเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการของโรงเรียนระดับประถมศึกษา
(ดร.เสมอ สุวรรณโค 2559 )

- การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ดร.กัญทิมา วชิรัตนพงษ์เมธี 2559 )

- การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ความท้าทายเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ในวิชาเคมีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ดร.คมกริช วชิรัตนพงษ์เมธี 2559 )

- การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา
(ดร.สฤทธิ์ ผิวอ่อน 2559 )

- การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์เพื่อเพิ่มสมรรถนะครูด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน (ดร.สัมฤทธิ์ พรหมพิทักษ์ 2559 )

- การพัฒนาระบบการให้การช่วยเหลือและการให้คำปรึกษานักศึกษาพยาบาล (ดร.ปาริชาต. รัตนราช 2559)

- การพัฒนาระบบการประเมินตนเองในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา (ดร.ถวัลย์ สุนทรา 2559)

- ปัจจัยเชิงโครงสร้างที่มีอิทธิผลต่อการใช้ผลการประเมินในชั้นเรียนของครูผู้สอน (ดร.เขตต์อรัญ ธรรมรักษ์ 2559)

- การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3
(ดร.แรกขวัญ  นามสว่าง 2559)

โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสอนของครูภาษาไทย (ดร.สุวิมล   ไวยารัตน์ 2559)

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบยืดหยุ่นสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (ดร.นันทวัน  ทองพิทักษ์ 2560)

การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเด็กและเยาวชนเร่ร่อนในจังหวัดอุบลราชธานี (ดร.ธนวัฒน์  คงเมือง 2560)

รูปแบบการประเมินแบบเสริมพลังในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. (ดร.พเยาว์  ชัยรัตน์ 2560)

การพัฒนารูปแบบการสังเกตการจัดการเรียนรู้ สำหรับผู้นิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. (ดร.ชูชัย  ประดับสุข  2560)

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐานเพื่อพัฒนา ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ. (ดร.จุฑาทิพย์  อิทธิชินพัฒน์ 2560)

การพัฒนารูปแบบการประเมินทักษะการเขียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ในโรงเรียนประถมศึกษา (ดร.ประจักษ์  ทองเลิศ  2560)

- การพัฒนารูปแบบวัฒนธรรมคุณภาพสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.จิตตนาถ  สิงโต 2560)

- การพัฒนาระบบศูนย์- การเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน เพื่อพัฒนาสรรถนะอาชีพ ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขางานเทคนิคยานยนต์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ดร.ชลอ  พลนิล 2560)

- การวิจัยและพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวการสอนแบบอิงประสบการณ์ทางภาษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ดร.อารีรัตน์  ศรีระดา 2560)

- รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสิ่งประดิษฐ์รายวิชาโครงการ : ระดับอาชีวศึกษา (ดร.สุธารัตน์ ศรีทอง 2560)

- การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษาตามแนวคิด- การประเมิน ๓๖๐ องศา (ดร.มณเฑียร พิมพะไกร 2560)

- รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิผลการจัดการศึกษาของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ดร.สนั่น เมยท่าแค 2560)

- การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทักษะชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา (ดร.จินตนา  ครองยุทธ 2560)

- การพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนของผู้ปกครองโรงเรียนในการเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา (ดร.ณิชา เทียมสุวรรณ 2560)

- การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนโดยการประยุกต์ใช้แนวคิดการเสริมพลังอำนาจ (ดร.ปรีระดา  ปรีปุรณะ 2560)

การพัฒนาสถิติทดสอบไคสแควร์สำหรับกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กในการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ (ขจิตา มัชฌิมา 2560)

การพัฒนาระบบการกำกับติดตามและประเมินแบบเสริมสร้างพลังอำนาจในการจัดการเรียนรู้ของครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดร.เพ็ญศรี บุญเดช 2560)

รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐานเพื่อพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ดร.สุภาพร  สุริยะสุขประเสริฐ 2560)

การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของสมดุลชีวิตและการทำงานของพยาบาลจิตเวช ที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ (ดร.กุณฑ์ชลี เพียรทอง 2560)

โมเดลเชิงสาเหตุของสมรรถนะของครูที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานของครูมัธยมศึกษา : การวิจัยแบบผสานวิธี (ดร.กุณฑ์ชลี เพียรทอง 2560)

การพัฒนากระบวนการประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรปของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ดร.ขวัญฤดี  ไชยชาญ 2560)

กระบวนการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา (ดร.ปัจฉิมา  ภิญโญ 2560)

การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการจัดการทุนทางปัญญาการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.สมพานรัศมี  พรมโสภา2560)