โครงการการจัดการความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา ปีการศึกษา 2560 วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560
โครงการการจัดการความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา ปีการศึกษา 2560 วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560
โครงการการจัดการความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา ปีการศึกษา 2560 วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560
ประชุมที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์2560
ประชุมที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์2560
มุทิตาจิต อ.ดร.รสวลีย์ อักษรวงศ์
มุทิตาจิต อ.ดร.รสวลีย์ อักษรวงศ์

Additional information